Viešnia iš Romos

. Naujienos | 0

Spalio pabaigoje, pas mus atvyko iš Romos viena iš vyresniųjų seserų, japonė ses. Marija Assunta Sumiko Inoue. Nors viešnia buvo labai paprasta ir nuoširdi, bet jos apsilankymas nebuvo jau toks paprastas ir eilinis. Ji atvyko pas mus kanoninei vizitacijai, kuri įvyksta kartą per 6 metus. O išvertus į lietuvių kalbą, tai būtų – atvyko pasidomėti mūsų bendruomeninio gyvenimo, apaštalavimo atnešamais džiaugsmais ir iššūkiais, seseriškai išklausydama kiekvieną iš mūsų ir įnešdama naujo impulso salezietiškai dvasiai. Tuo tikslu, lankėsi mūsų apaštalavimo vietose ir susitiko su mūsų ugdytiniais, Palemono ir Kaišiadorių parapijų Klebonais; su Kauno ir Kaišiadorių vyskupijų vyskupais, o taip pat ir su kai kuriais saleziečių šeimos nariais: broliais saleziečiais, saleziečiais bendradarbiais.

Pasinaudodamos galimybe ir tokia reta bei nuostabia proga, mes pasidalinome su ses. Marija Assunta Sumiko Inoue dalele Lietuvos grožio: parodėme savo pasididžiavimą- Kryžių kalną, aplankėme Gailestingumo miestą Vilnių su Gailestingumo Motinos koplyčia ir Gailestingojo Jėzaus šventove, Vilniaus Arkikatedrą ir šv. Onos bažnyčią, Gedimino pilį.

Laikas toks trumpas, o norai pasidalinti tokie dideli! Tad apsikeitusios savosiomis „saulėmis“, tiek fizine, tiek dvasine prasme, su nekantrumu lauksime sekančio susitikimo Lietuvoje.

Ses. Linos Minelgaitės FMA pašvęstojo gyvenimo 25 – etis

. Naujienos | 0

Spalio 5 dieną Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų Instituto sesuo Lina Minelgaitė FMA minėjo Kauno Palemono parapijos bažnyčioje vienuolinio gyvenimo 25 – metį. Šv. Mišių aukai vadovavo Kauno Palemono parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, koncelebravo broliai saleziečiai. Eucharistijoje dalyvavo Palemono bendruomenės seserys salezietės, broliai saleziečiai, saleziečiai bendradarbiai, ses. Linos tėveliai ir artimieji. Dėkojame Viešpačiui už jos pašaukimo dovaną ir nuolankią tarnystę.

Saleziečiai Bendradarbiai Šiluvoje

. Naujienos | 0

Rugsėjo 7 dieną, švęsdami Dievo Motinos Gimimo atlaidus Šiluvoje, turėjome didelį džiaugsmą – Jo Eminencija Sigitas Tamkevičius SJ palaimino Saleziečių Bendradarbių vėliavą. Buvome labai laimingi, galėdami išgirsti iš arkivyskupo Sigito lūpų gyvą liudijimą apie Lietuvos Saleziečių Patriarchą kun. A. Skeltį SDB ir jo indėlį į būsimojo kardinolo kunigišką pašaukimą. Po Eucharistijos šventimo turėjome nuostabią agapę. Dėkojame Dievui ir Marijai Krikščionių Pagalbai už malones, stiprinančias mūsų bendruomenę ir vysk. A. Jurevičiui už pakvietimą!

diakonas Martynas Povylaitis ASC