Šv. Marija Dominyka Mazzarello

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę. Ji su kun. J. Bosko įsteigė seserų saleziečių vienuoliją.

Melskime jos užtarimo.

 

O šventoji Marija Dominyka,

kuri Šventosios Dvasios vedama

ir klusni Dievo veikimui,

su kūrybiška ištikimybe priėmei

kunigo Jono Bosko planą.

Išmelsk mums malonę sekti tavo pavyzdžiu,

nusižeminimu ir paprastumu.

Padėk savo gyenimu skelbti

Prisikėlimo džiaugsmą visiems žmonėms,

kuriuos sutinkame kasdienybėje.

 Šventoji Dominyka, melski už mus!

 

 

 

Šv. Jono Bosko šventė

. Naujienos | 0

Malda į Šv. Joną Bosko

 

Tėve ir jaunimo Mokytojau,

Šventasis Kunige, Jonai Bosko,

jautrusis Šventosios Dvasios dovanoms

ir atviras savo laiko realybei,

tu buvai jaunimui, ypač mažiesiems

ir vargšams, išskirtinis Dievo meilės ženklas.

Būk mums vadovas su Jėzumi Kristumi,

kad keliaudami su Jėzaus Evangelija

atrastume mūsų gyvenimo prasmę

ir tikrą laimę.

Padėk geranoriškai atsiliepti į iš Dievo

gautą pašaukimą, kad kasdienybėje

galėtume būti uolūs bendrystės

kūrėjai ir bendradarbiai su visa

Bažnyčia ir žmonija.

Duok mums ištvermės gyventi krikščioniškai,

pagal palaiminimų dvasią, ir padėk,

kad Marijos Krikščionių Pagalbos

vedami vėl galėtume vieną dieną

su tavimi susitikti didelėje

dangaus šeimoje. Amen.

 

(kun. Pascual Chavez SDB)

Šv. Pranciškaus Salezo šventė

. Naujienos | 0

2022 m. sausio 24 d. Saleziečių šeima švenčia Šv. Pranciškaus Salezo,  Vyskupo ir Bažnyčios Daktaro šventę. Šiais metais sukanka  400 metų nuo jo mirties (1622- 2022).

Minint 150 metų nuo seserų saleziečių FMA Instituto įsteigimo (1872- 2022), įdomu sugrįžti prie kai kurių nuorodų, esančių Instituto šaltiniuose, kurias surinko ir pagilino ses. Piera Cavaglia.

„Kaip ir Saleziečių kongregacijai, taip pat ir kun. Bosko seserų Institutui lemiamos  įsteigimo proceso datos išpuola kaip tik  per Šv. Pranciškaus Salezo šventę.  Šias įžvalgas beliko realizuoti salezietiškoje dvasioje  1872 m. sausio 29 d.„ (Kronistorija  I , 273-274).

Vienuolinių įžadų dieną (1872 m. rugpjūčio 5 d.) kun. Bosko, besikalbėdamas su pirmosiomis Marijos Krikščionių pagalbos dukterimis,  pasirenka Šv. Pranciškų Salezą kaip modelį.“ (Kronistorija 1, 300).

Seserys pataria: „Darykite laisvai tai, ko reikalauja meilė“ (L 35,3). Tokius panašius žodžius ir Šv. Pranciškus Salezas rašo Šv. Joanai Pranciškai Šantalietei: „ Viską darykite vedami meilės, nieko nedarykite per prievartą“.  (Laiškai Šantalietei 14-10-1604, X359). Saleziečių  Rektorius šią frazę pasirinko ir 2022 m. Strennai.

Šventasis Ženevos vyskupas, persmelktas optimizmo savo penitentus drąsino: „Gyvenkite džiugiai, nes mūsų Dievas yra džiaugsmo Dievas“. „Sveiki ar sergantys, visuomet keliaukime su džiaugsmu“. „Džiaukitės, nežiūrint visų nepasisekimų“.

Marija Dominyka savo seseris  FMA taip pat ragina džiaugtis: „Džiaugsmas- tai šventumo ženklas tos širdies, kuri labai myli Viešpatį“. (L 60,5).

Pasikliaujame mūsų Globėju Pranciškumi Salezu ir prašome Jo užtarimo.