Brolių saleziečių 28-oji Generalinė Kapitula

. Naujienos | 0

Italijoje, Turine, vasario 16 – kovo 14 dienomis vyko 28-oji brolių saleziečių Generalinė Kapitula. Ši Kapitula vyksta kas šeši metai.

1877 metais įvyko pirmoji Generalinė Kapitula, kurioje dalyvavo pats kunigas Jonas Bosko. Nuo tada praėjo 143 metai ir saleziečiai toliau atsinaujina, kad būtų aktualūs pasaulyje, kuriame vyksta gilūs pasikeitimai. Todėl  dar kartą 28-joje Generalinėje Kapituloje saleziečiai klausia savęs: kokių saleziečių reikia dabartiniam jaunimui šiandien?

Šioje Kapituloje Vyriausiuoju Saleziečių Rektoriumi šeštiems metams buvo perrinktas  kun. Ángel Fernández Artime.

28-oje Generalinėje Kapituloje dalyvavo 222 delegatai, atstovaujantys brolius saleziečius, esančius 133 pasaulio valstybėse.

Melskimės už  jaunimą ir visus brolius saleziečius, besidarbuojančius jų tarpe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto iš www.ans.org

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos 30 – metis

. Naujienos | 0

 

Kovo 15 d. Saleziečių Šeimoje turėjome džiugią šventę: minėjome Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos 30 – metį! Taigi, ir brolių Saleziečių buvimo Vilniuje gražią sukaktį!

Tikroji parapijos įsikūrimo data – 1990 m. kovo 12 – oji, tačiau broliai Saleziečiai nutarė šį jubiliejų minėti sekmadienį, nes tai yra ne tik Jų bendruomenės ar Saleziečių Šeimos šventė, bet ir visos Lazdynų bendruomenės. Esame viena didelė šeima, tad labai yra svarbu ir tinkama bendrystei bei susitikimui diena! O ji buvo tikrai nuostabi: saulėta ir su daugybe veidų, pasipuošusių šypsena bei dėkingumu.

Šeimos šventėje, kurioje dalyvavo Lazdynų bendruomenės nariai, broliai Saleziečiai bei jų geradariai ir bendradarbiai, seserys Salezietės, buvo ir svarbus svečias, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris aukojo iškilmingas šv. Mišias.

Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už tokią didelę šeimą!

Foto Piercarlo Manzo SDB

Kvietimas novenai į Mariją Krikščionių Pagalbą

. Naujienos | 0

Atsižvelgiant į kritinę situaciją dėl koronaviruso išplitimo didžiojoje pasaulio dalyje, Saleziečių Vyriausiasis Rektorius, kun. Ángel Fernández Artime, kviečia brolius saleziečius, Saleziečių Šeimos narius ir jaunimą atnaujinti savo pasiaukojimą Marijai Krikščionių Pagalbai, sekant kun. J. Bosko pavyzdžiu. Dėl to, kovo 15 – 23 dienomis Vyriausiasis Rektorius siūlo melstis noveną, kuri būtų užbaigta 24 dieną,  Marijos Krikščionių pagalbos paminėjimu ir pasiaukojimo  malda.

Šios dienos sugrąžina į laikus, kai 1854 m., Turine, kun. J. Bosko pakviečia Valdoko jaunimą  pagelbėti kitiems Choleros epidemijos metu.

Saleziečių Šeimai yra proga pakelti savo rankas ir maldas į Dangiškąjį Tėvą per Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimą.

Kviečiame visą Saleziečių Šeimą melstis Marijos Krikščionių Pagalbos noveną kovo 15 – 23 dienomis, ir 24 dieną visiems kartu pasiaukoti Marijai, mūsų Motinai ir Mokytojai.

Kai kun. J. Bosko  prašydavo kokios nors malonės, jis atsakydavo: „Jei norite išmelsti malonę iš Šventosios Mergelės, kalbėkite noveną“ (MB IX, 289).

 

 Novena

Devynias dienas, kovo 15-23 d.,  melstis:

Tėve Mūsų, Sveika Marija ir Garbinkime Švč. Sakramentą (po 3 kartus).

Sveika Karaliene ir kreipinys Marija Krikščionių Pagalba, melski už mus! (po 3 kartus).

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

 

Išlaisvinimo  malda nuo koronaviruso

Amžinasis ir Galingasis Dieve,

iš kurio visa visata įgauna energiją, egzistenciją ir gyvenimą!

Mes ateiname pas Tave ir maldaujame gailestingumo,

nes šiandien išgyvename  žmogiškąjį silpnumą

naujos virusinės epidemijos akistatoje.

 

Mes tikime, kad Tu vadovauji žmogaus gyvenimui,

ir, kad Tavo meilė gali pakeisti mūsų likimą,

kad ir kokios žmogiškos aplinkybės bebūtų.

Per  Tavo Sūnaus velykinį slėpinį,

pavedame Tau mūsų ligonius ir jų šeimas.

Suteik jiems kūno ir dvasios palengvėjimą ir išsigelbėjimą.

 

Padėk kiekvienam žmogui vykdyti savo pareigas,

stiprinant abipusį solidarumą.

Palaikyk gydytojus, sveikatos ir socialinius darbuotojus

bei auklėtojus jų tarnystėje.

Tu, kuris esi paguoda sunkumuose ir stiprybė silpnume,

per Švč. Mergelės Marijos ir visų šventųjų gydytojų užtarimą,

atitolink nuo mūsų visokį blogį.

 

Išlaisvink nuo plintančios epidemijos,

kad galėtume ramūs grįžti prie savo kasdienių darbų ir

šlovinti Tave bei dėkoti su atnaujinta širdimi.

Tavimi mes pasitikime ir į Tave keliame mūsų maldavimus,

per Kristų mūsų Viešpatį.

Amen.

Kovo 24 d. Pasiaukojimas Marijai Krikščionių Pagalbai

Švenčiausioji ir Nekaltoji Mergele Marija,

mūsų švelnioji Motina ir galingoji Krikščionių pagalba.

Mes visiškai pasiaukojame tau, nes tu nukreipi pas Viešpatį.

Tau pavedame savo protą  ir mintis, širdį ir jausmus,

kūną su visais pojūčiais ir visomis jėgomis.

Pasižadame visada  trokšti dirbti didesnei Dievo garbei dėl sielų išganymo.

Tu, Mergele neprilygstamoji,

kuri  visada buvai Bažnyčios Motina ir Krikščionių pagalba,

Ir toliau globok mus, o  ypač šiuo metu.

Apšviesk ir sustiprink vyskupus ir kunigus,

išlaikyk juos visada paklusnius Popiežiui, neklystančiam mokytojui.

Pagausink pašaukimų į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą,

kad per juos Jėzaus Kristaus karalystė išplistų mumyse

ir pasiektų visus pasaulio pakraščius.

Mieloji Motina, meldžiame tave,

nukreipk savo meilingą žvilgsnį į vargšus, nusidėjėlius ir jaunimą,

kuris  neapsaugotas nuo pavojų.

Būk, visiems, o Marija, gyva Viltis, Gailestingumo Motina ir Dangaus vartai.

Mes taip pat tave maldaujame, o didžioji Motina Dievo,

išmokyk mus atkartoti tavo dorybes,

ypatingai mokyk angeliško kuklumo,

gilaus nusižeminimo ir degančios meilės.

O Marija, Krikščionių pagalba, surink mus visus po savo apsiaustu.

Padaryk, kad gundymuose su pasitikėjimu kreiptumės į tave.

Mūsų mintys tebūna švarios ir tyros.

Padėk nugalėti mūsų sielos priešus gyvenime ir mirtyje,

kol gausime Dagaus karalystės vainiką. Amen.

 

Pagal www. infoans.org