Jubiliejus

. Naujienos | 0

1972 m. rugpjūčio 5- oji yra labai svarbi diena visoms Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterims
(salezietėms), pasklidusioms po platųjį pasaulį. Prieš 150 metų buvo įkurta seserų saleziečių
vienuolija. Apima didžiulis džiaugsmas, kad ir mes galime švęsti šią šventę. Minime šį jubiliejų
Magnificat dvasioje. Džiūgaujame kartu su Švč. Mergele Marija. Iš Lietuvos ir iš kiekvieno pasaulio
kampelio, kur gyvena ir dirba seserys, pasklis padėkos himnas Dievui už visus patirtus stebuklus
mūsų bendruomenėse ir kiekvienoje Marijos Krikščionių Pagalbos Dukteryje.
Kunigas Bosko sakė: „Aš paruošiu, o jūs paskleiskite spalvas“. Kiekviena Marijos Krikščionių
Pagalbos Duktė saugo šią dovaną ir yra atsakinga už bendro paveikslo grožį.
Šią dieną kiekviena sesuo salezietė atnaujina įžadus Viešpačiui ir išreiškia gilų dėkingumą už
gyvenimą, apsuptą vaikų, jaunimo, šeimų, geradarių ir visų žmonių, kurie gyvena šalia mūsų.

 

Vasaros džiaugsmai

. Naujienos | 0

 

Vasara be linksmybių, ne vasara! Ar galima linksmybes suderinti su mandagumu, gerumu, malda? O, anot kun. J. Bosko žodžių: „Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite”? Ar visa tai įmanoma įgyvendinti pramogaujant!? Tikrai taip! Ir tuo gali pasidžiaugti Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo bei Vilniaus šv. Jono Bosko parapijų vaikai ir jaunimas kartu su savanoriais bei broliais saleziečiais ir seserimis salezietėmis.

Tik prasidėjus vasarai, birželio 27- liepos 1 d., Kaišiadoryse esančios seserys salezietės subūrė vaikus, kad vasaros džiaugsmus galėtų patirti kartu, bei mėgautis linksmybėmis, žaidimais, piknikais, būreliais, maldos momentais ir naujomis žiniomis apie dvasinius dalykus KITAIP: per interaktyvias veiklas, žaidimus ir trumpus sustojimus dienos bėgyje. Kiek džiaugsmo, nuoširdaus vaikiško juoko, smalsumo, žingeidumo ir troškimo visame kame dalyvauti net ir plieskiant kaitriai saulei, žinant, jog po to laukia atgaiva: vandens žaidimai ir „lauko dušas”. Visą savaitę visi: vaikai, savanorės, seserys salezietės, mėgavomės buvimu kartu šeimos dvasioje, Dievo malonės ir švč. M. Marijos apsuptyje. O koks džiaugsmas visiems vaikams pažinti ir priimti stovyklos savanores (Augustę R., Kamilę P., Martyną S., Dovilę S., Eveliną R.) kaip vyresnias seseris Kristuje! Ne kaip vadovaujančias, ar nurodančias, ką jiems veikti, bet kaip seseris, kurios visame kame dalyvauja kartu su vaikais, kuriomis galima pasitikėti, su kuriomis galima linksmai leisti laiką ir melstis, klausti patarimo, …

Prabėgus nuostabiai buvimo kartu savaitei, ses. Jolanta Gurskaitė prisijungė prie Vilniaus brolių saleziečių organizuojamos dieninės vaikų ir jaunimo stovyklos, kuri vyko liepos 18-29 d., Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje.

Vasara tik įsibėgėjo, o kai kam jau ir įpusėjo! Tad linkime visiems gražaus poilsio, atgaivos ir Dievo malonių su kun. J. Bosko mintimi: „Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite”.

 

Šv. Marija Dominyka Mazzarello

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę. Ji su kun. J. Bosko įsteigė seserų saleziečių vienuoliją.

Melskime jos užtarimo.

 

O šventoji Marija Dominyka,

kuri Šventosios Dvasios vedama

ir klusni Dievo veikimui,

su kūrybiška ištikimybe priėmei

kunigo Jono Bosko planą.

Išmelsk mums malonę sekti tavo pavyzdžiu,

nusižeminimu ir paprastumu.

Padėk savo gyenimu skelbti

Prisikėlimo džiaugsmą visiems žmonėms,

kuriuos sutinkame kasdienybėje.

 Šventoji Dominyka, melski už mus!