Jubiliejus

. Naujienos | 0

1972 m. rugpjūčio 5- oji yra labai svarbi diena visoms Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterims
(salezietėms), pasklidusioms po platųjį pasaulį. Prieš 150 metų buvo įkurta seserų saleziečių
vienuolija. Apima didžiulis džiaugsmas, kad ir mes galime švęsti šią šventę. Minime šį jubiliejų
Magnificat dvasioje. Džiūgaujame kartu su Švč. Mergele Marija. Iš Lietuvos ir iš kiekvieno pasaulio
kampelio, kur gyvena ir dirba seserys, pasklis padėkos himnas Dievui už visus patirtus stebuklus
mūsų bendruomenėse ir kiekvienoje Marijos Krikščionių Pagalbos Dukteryje.
Kunigas Bosko sakė: „Aš paruošiu, o jūs paskleiskite spalvas“. Kiekviena Marijos Krikščionių
Pagalbos Duktė saugo šią dovaną ir yra atsakinga už bendro paveikslo grožį.
Šią dieną kiekviena sesuo salezietė atnaujina įžadus Viešpačiui ir išreiškia gilų dėkingumą už
gyvenimą, apsuptą vaikų, jaunimo, šeimų, geradarių ir visų žmonių, kurie gyvena šalia mūsų.