Šv. Marija Dominyka Mazzarello

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę. Ji su kun. J. Bosko įsteigė seserų saleziečių vienuoliją.

Melskime jos užtarimo.

 

O šventoji Marija Dominyka,

kuri Šventosios Dvasios vedama

ir klusni Dievo veikimui,

su kūrybiška ištikimybe priėmei

kunigo Jono Bosko planą.

Išmelsk mums malonę sekti tavo pavyzdžiu,

nusižeminimu ir paprastumu.

Padėk savo gyenimu skelbti

Prisikėlimo džiaugsmą visiems žmonėms,

kuriuos sutinkame kasdienybėje.

 Šventoji Dominyka, melski už mus!