Šv. Jono Bosko šventė

. Naujienos | 0

Malda į Šv. Joną Bosko

 

Tėve ir jaunimo Mokytojau,

Šventasis Kunige, Jonai Bosko,

jautrusis Šventosios Dvasios dovanoms

ir atviras savo laiko realybei,

tu buvai jaunimui, ypač mažiesiems

ir vargšams, išskirtinis Dievo meilės ženklas.

Būk mums vadovas su Jėzumi Kristumi,

kad keliaudami su Jėzaus Evangelija

atrastume mūsų gyvenimo prasmę

ir tikrą laimę.

Padėk geranoriškai atsiliepti į iš Dievo

gautą pašaukimą, kad kasdienybėje

galėtume būti uolūs bendrystės

kūrėjai ir bendradarbiai su visa

Bažnyčia ir žmonija.

Duok mums ištvermės gyventi krikščioniškai,

pagal palaiminimų dvasią, ir padėk,

kad Marijos Krikščionių Pagalbos

vedami vėl galėtume vieną dieną

su tavimi susitikti didelėje

dangaus šeimoje. Amen.

 

(kun. Pascual Chavez SDB)

Šv. Pranciškaus Salezo šventė

. Naujienos | 0

2022 m. sausio 24 d. Saleziečių šeima švenčia Šv. Pranciškaus Salezo,  Vyskupo ir Bažnyčios Daktaro šventę. Šiais metais sukanka  400 metų nuo jo mirties (1622- 2022).

Minint 150 metų nuo seserų saleziečių FMA Instituto įsteigimo (1872- 2022), įdomu sugrįžti prie kai kurių nuorodų, esančių Instituto šaltiniuose, kurias surinko ir pagilino ses. Piera Cavaglia.

„Kaip ir Saleziečių kongregacijai, taip pat ir kun. Bosko seserų Institutui lemiamos  įsteigimo proceso datos išpuola kaip tik  per Šv. Pranciškaus Salezo šventę.  Šias įžvalgas beliko realizuoti salezietiškoje dvasioje  1872 m. sausio 29 d.„ (Kronistorija  I , 273-274).

Vienuolinių įžadų dieną (1872 m. rugpjūčio 5 d.) kun. Bosko, besikalbėdamas su pirmosiomis Marijos Krikščionių pagalbos dukterimis,  pasirenka Šv. Pranciškų Salezą kaip modelį.“ (Kronistorija 1, 300).

Seserys pataria: „Darykite laisvai tai, ko reikalauja meilė“ (L 35,3). Tokius panašius žodžius ir Šv. Pranciškus Salezas rašo Šv. Joanai Pranciškai Šantalietei: „ Viską darykite vedami meilės, nieko nedarykite per prievartą“.  (Laiškai Šantalietei 14-10-1604, X359). Saleziečių  Rektorius šią frazę pasirinko ir 2022 m. Strennai.

Šventasis Ženevos vyskupas, persmelktas optimizmo savo penitentus drąsino: „Gyvenkite džiugiai, nes mūsų Dievas yra džiaugsmo Dievas“. „Sveiki ar sergantys, visuomet keliaukime su džiaugsmu“. „Džiaukitės, nežiūrint visų nepasisekimų“.

Marija Dominyka savo seseris  FMA taip pat ragina džiaugtis: „Džiaugsmas- tai šventumo ženklas tos širdies, kuri labai myli Viešpatį“. (L 60,5).

Pasikliaujame mūsų Globėju Pranciškumi Salezu ir prašome Jo užtarimo.

su Šv. Kalėdom!

. Naujienos | 0

Kalėdos 2021

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jms gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk2,11)

„Kalėdos yra tada, kai tu kiekvieną dieną nusprendi gimti iš naujo ir į savo sielą įsileidi Dievą.

Esi tu Kalėdų eglutė, kai atlaikai didžiuosius gyvenimo sunkumus. Kalėdinės dekoracijos esi tu, kuomet dorybės puošia tavo gyvenimą. Tu esi Kalėdų varpas, kada kvieti taisytis ir sieki susitaikinimo.

Tu esi Kalėdų šviesa, kai savo gyvenimu, kantrybe, linksmumu ir geranoriškumu nušvieti kelią kitiems. Kalėdų angelas esi tu, kai neši pasauliui ramybės, teisingumo ir meilės žinią. Tu esi Kalėdų žvaigždė, kai nukreipi kažką į Dievą. Taip pat tu esi ir tie trys karaliai, kai daliniesi su kitais, nelaukdamas atlygio. Kalėdų muzika esi tu, kai savyje nurimsti. Tu esi Kalėdų dovana, kai tampi tikras draugas ir brolis savo artimui.

Tu tampi kalėdiniais sveikinimais, kai atleidi, palaikai ramybę, o taip pat kai kenti. Tu esi Kalėdų vakarienė, kai duona ir viltimi pasotini vargšą, kuris yra šalia tavęs.

Tu esi Kalėdų naktis, kada nuolankiai, sąmoningai, be triukšmo ir iškilmių, tyloje priimi gimusį pasaulio Atpirkėją. Tu esi šypsena, pasitikėjimas, švelnumas ir vidinė taika, kuri kuria karalystę tavyje.“ (Popiežius Pranciškus)

Gražių, viltingų Kalėdų ir Dievo gailestingumo pripildytų Naujųjų metų!

Seserys salezietės