1 diena Šventasis Jonai Bosko, Tu degei meile Jėzui Švenčiausiame Sakramente ir uoliai skleidei pamaldumą Jam. Tu taip labai vertinai Šventąsias Mišias, dažną šventąją Komuniją ir bažnyčios lankymą. Padėk ir mums būti taip pat pamaldiems, kad Eucharistinis Jėzus nuolat gyventų mūsų širdyse.
 
Tėve mūsų… Sveika Marija… Garbė Dievui Tėvui…
 
Melski už mus, šventasis Jonai Bosko – kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
 
Melskimės. Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju. Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas, Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę. Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile, galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
2 diena Šventasis Jonai Bosko, dėl savo meilės Marijai Krikščionių Pagalbai, kuri čia žemėje buvo Tavo Motina ir Mokytoja, išmelsk mums tikrą ir pastovų pamaldumą Marijai, kad galėtume pelnyti jos galingą globą gyvenime ir mirtyje. Amen. Tėve mūsų…
 
3 diena Šventasis Jonai Bosko, dėl savo meilės, kuria kaip sūnus mylėjai Bažnyčią ir Šventąjį Tėvą ir nersiai jį gynei iki paskutinės savo gyvenimo valandos, išmelsk mums malonę, kad mes visuomet būtume geri katalikų Bažnyčios vaikai ir mylėtume bei gerbtume Šventajį Tėvą, būdami jam visiškai klusnūs. Amen. Tėve mūsų…
 
4 diena Šventasis Jonai Bosko, dėl savo didžios meilės jaunimui per kurią tapai jam tėvu ir mokytoju, ir dėl didvyriško pasiaukojimo jo išganymui padaryk, kad ir mes mylėtume jaunimą šventa ir pasiaukojančia meile. Amen. Tėve mūsų…
 
5 diena Šventasis Jonai Bosko, kuris įsteigei Saleziečių ir Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Kongregacijas, kad nuolat būtų Tavo apaštalavimo sekėjų, padaryk, kad abi tos vienuolinės šeimos spinduliuotų Tavo dvasia ir ištikimai sektų Tavo didvyriškomis dorybėmis. Amen. Tėve mūsų…
 
6 diena Šventasis Jonai Bosko, kuris, siekdamas tobulesnių gyvo tikėjimo ir pasiaukojančios meilės vaisių,įsteigei Saleziečių Bendradarbių Draugiją, padaryk, kad jos nariai būtų šviesūs krikščioniškų dorybių pavyzdžiai ir apvaizdinga parama Tavo veiklai. Amen. Tėve mūsų…
 
7 diena Šventasis Jonai Bosko, kuris žmonių išganymui siuntei savo misionierius į tolimiausius žemės pakraščius, uždek ir mus ta pačia meile, kad mokėtume ieškoti nemirtingų sielų ir laimėti jas Dievui. Amen. Tėve mūsų…
 
8 diena Šventasis Jonai Bosko, Tu užvis labiau pamilai skaistumo dorybę ir pavyzdžiu, žodžiais ir raštais ją liudijai. Padaryk, kad ir mes, ją pamilę, kiek įstengdami ją skleistume savo aplinkoje. Amen. Tėve mūsų…
 
9 diena Šventasis Jonai Bosko, kuris taip labai atjautei visokį žmonių skurdą, pažvelk į mūsų reikalus ir išmelsk mums ir mūsų tėvams Marijos Krikščionių Pagalbos palaiminimą ir žemiškų bei dvasinių malonių, reikalingų gyvenime ir mirtyje. Amen. Tėve mūsų…