Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
 
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Marija Krikščionų Pagalba, melski už mus!
Šventasis Juozapai,
Šventasis Pranciškau Salezieti,
Šventasis Jonai Bosko,
Šventasis Domininkai Savio,
Šventoji Marija Domininka Mazzarello,
Šventasis Jonai Bosko, pavyzdingiausias kunige,
Dorybių didvyriškumo pavyzdy,
Švelnumo ir meilės įsikūnijime,
Kantrumo karžygy,
Vaikų gerasis tėve,
Idealusis jaunimo auklėtojau,
Išpažinčių apaštale,
Misijų organizatoriau,
Švenčiausiojo Sakramento garbinimo skatintojau,
Saleziečių ir Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų kongregacijų steigėjau,
Popiežiaus neklaidingumo skelbėjau,
Marijos Krikščionių Pagalbos garbės skleidėjau,
Dievo malonių dalytojau,
Ligonių gydytojau,
Šventojo Rožančiaus maldos gerbėjau,
Katalikiškosios spaudos globėjau,
Didysis blaivybės apaštale,
„Melskis ir dirbk” šūkio įgvendintojau,
 
Melski už mus šventasis Jonai Bosko – kad taptume ištikimi Jėzaus ir Marijos Krikščionių Pagalbos garbintojai!
 
Melskimės. Dieve, Tu šventąjį išpažinėją Joną Bosko pašaukei būti jaunimo tėvu ir mokytoju ir jo pastangomis, Mergelei Marijai padedant, praturtinai savo Bažnyčią naujomis vienuolijomis. Leisk mums, užsidegus ta pačia meilės ugnimi, ieškoti sielų ir tik Tau vienam tarnauti. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.