O Marija, Kristaus ir Bažnyčios Motina, mūsų Pagalba, Tu užtari visus, kurie pasitiki Tavimi ir į Tave kreipiasi, melsdami padėti; išgirsk mūsų maldą, perduok ją savo Sūnui Jėzui, vieninteliam tarpininkui tarp Dievo ir žmogaus.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu Tėvo parengtame išganymo plane savo tobulu Dievo priėmimu ir visišku Jam atsidavimu tapai ir mums pasitikėjimo bei paguodos ženklu; išmelski mums iš Tėvo daugiau tikėjimo atsiliepiant į Jo meilę, daugiau ištikimybės laikantis Jo įstatymo.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu, kaip motina, visiškai atsidavei žmogumi tapusiam Dievui, Kristui, ir glaudžiai susivienijai su Jo gyvenimu, Tu Jį pagimdei, auginai ir pasauliui parodei; melsk už mus savo Sūnų Jėzų, kad mokytų mus ryžtingiau ir tauriau Juo sekti prigludus prie Jo paties ir jo veikimo pasaulyje.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu visiškai klusni ir atvira Šventajai Dvasiai, nepaprastomis Jos dovanomis apdovanota, gyva ir gaivinanti Jos šventovė; prašyk už mus Šventąją Dvasią, kad sužadintų Bažnyčioje didesnę vienybę ir solidarumą, atviresnę ir labiau Dievui atsiduoti pasirengusią jaunuomenę.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu prakilniausias Bažnyčios paveikslas ir jos narys, Tu iš anksto ją atvaizdavai ir su tikėjimu, viltimi bei meile kartu su Kristumi ją per amžius lydėjai; prašome Tave, melsk už mus Viešpatį, kad visi Bažnyčioje savo pašaukimu gyventume, vis labiau su Dievu ir vieni su kitais susivieniję.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu nepranokstamas mergelės, sužadėtinės ir motinos pavyzdys, kad būtum kiekvieno asmeninio, šeimos ir visuomeninio moters gyvenimo idealas; prašome Tave, melsk už mus Viešpatį, kad pasaulyje būtų daugiau pagarbos žmogui, gyvybei, meilei, daugiau veiklaus tikėjimo krikščionių šeimose.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu kiekvienos dorybės, malonės ir šventumo versmė, Tu Dievo nuostabioji bendradarbė, todėl visos kartos Tave vadins palaiminta; mes meldžiame Tave, prašyki Viešpatį, kad mums padėtų iš daugelio vargų išsivaduoti, kad mus apšviestų ir tvirčiau Juo tikėti paskatintų.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu iš anksto numatyta ir Dievo Sūnui parengta buveinė, Tu nuolanki ir neturtinga, kad Tavyje iškiltų Jo galia ir turtai; mes prašome Tave – prašyki Viešpatį, kad mums padėtų įveikti egoizmą ir puikybę, kad Kristumi sektume kaip dera.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
O Marija, Tu darbo, aukos, maldos pavyzdys, greita padėti mūsų reikaluos, mums vadovauti, mus paremti; mes prašome Tave, Tu Viešpačiui aukoki mus ir visa tai, kas esame, ką veikiame kasdien – mūsų gyvenimą, vargus, darbus, kančias ir džiaugsmus.
Sveika, Marija… Garbė Dievui …
 
Pabaigos malda
 
O Marija, galingoji Mergele, Tu didi ir garbinga Bažnyčios Gynėja, Tu nuostabi Krikščionių Pagalba, Tu priešui baisi, kaip mūšiui išrikiuoti pulkai, Tu viena nugali klaidas visame pasaulyje. Tu mūsų sunkumuose, kovose ir varguose nuo priešo mus gink ir mirties valandą į amžinąjį džiaugsmą nuvesk. Amen.
 
Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!