Saleziečių šeimos rekolekcijos

. Naujienos | 0

2019-02-08/09 dienomis Kauno Palemono parapijos svečių namuose vyko saleziečių šeimos narių rekolekcijos, kuriose dalyvavo Kaune gyvenantys saleziečiai bendradarbiai ir seserys salezietės: s. Liucija Grybaitė FMA, s. Lina Minelgaitė FMA, s. Irutė Dovydaitytė FMA.

Rakolekcijose pirmąją konferenciją vedė salezietis bendradarbis Eugenijus Mačiukas. Jis dalinosi Šv. kun. Maksimiljono Kolbės mintimis apie Mariją, jog turime mokytis mylėti Jėzų taip kaip Marija jį mylėjo. Ragino klausti savęs ar aš kasdien sąmoningai apsisprendžiu gyventi su Marija.

Kauno kunigų seminarijos klierikas, salezietis bendradarbis, Martynas Povylaitis kalbėjo apie saleziečių bendradarbių dvasingumą. Jis teigė, kad priklausymas draugijai prasideda asmeniniu pažadu, kuriuo išreiškiamas pasiryžimas išgyventi krikštą. Saleziečių bendradarbiai pirmiausia patys yra atsakingi už savo salezietišką formaciją. Svarbu gilintis į savo šaknis ir liudyti tai pasauliui. Būti saleziečiu bendradarbiu yra pašaukimas, kuris trunka visą gyvenimą.

Šeštadienį į svečius atvyko Skardupio parapijos klebonas kun. Petras Algirdas Kanapka, kuris susitikimą pradėjo klausimu ir pamąstymu apie tai koks mano gyvenimo tikslas, kaip svarbu mylėti ir priimti save tokį koks esu. Jis teigė, kad priimdamas save galiu priimti kitą, kuris taip pat yra netobulas, bet Dievo mylimas. Iš to kyla dėkingumas ir džiaugsmas. Nuodėmė mus sukausto, apipina baime. Per išpažintį įvyksta susitaikinimas. Dievo prašome atleidimo, kuris jau yra duotas visiems laikams. Einu išpažinties ne prašyti atleidimo, bet atsiprašyti už apsileidimus.

Kunigo pasidalintos mintys kvietė susimąstyti apie atleidimo svarbą. Atleisdami išsilaisviname ir duodame galimybę kitam žmogui išsilaisvinti. Atleidimo esmė – tai skausmo išreiškimas. Įžeidime, neišsakytame skausme veikia puikybė, kuri neleidžia būti pažemintu.

Paskutinę konferenciją rekolekcijų metu vedė kun. Massimo Bianco SDB. Jis pasidalino mintimis apie tai kaip kun. Bosko išgyveno sunkumus, kaip buvo pasiryžęs viskam, kad padėtų jaunimui.

Dėkojame Viešpačiui už šį bendrystės ir širdžių atnaujinimo laiką.

Saleziečių Šeimos dvasingumo dienos

. Naujienos | 0

Sausio 10-13 dienomis Italijoje, Turine vyko XXXVII Saleziečių Šeimos  dvasingumo dienos. Šias dienas lydėjo Vyriausiojo Saleziečių Rektoriaus laiško, skirto 2019 metams tema – „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas“ (Jn15,11). Šventumas – skirtas ir tau.

350 Saleziečių Šeimos narių  susirinko Valdoke, gimtuosiuose Saleziečių charizmos namuose ir keturias dienas klausėsi, mąstė, meldėsi, džiugiai dalinosi pagal kun. J. Bosko stilių.

Pabaigoje, Dešimtasis kun. Bosko vi etininkas ir Saleziečių Šeimos Tėvas  kun. Ángel F. Artime  mums pristatė „Septynis Saleziečių Šeimos palaiminimus“. Kaip tik šiomis dienomis jie buvo aptarti ir  paruošti įvairiose darbo grupėse.

ŠVENTUMAS – SKIRTAS IR TAU.  SALEZIEČIŲ ŠEIMOS PALAIMINIMAI

  1. Palaiminta Saleziečių Šeima, atrandanti džiaugsmą neturte. Pripildyta Dievo malonės, ji daro stebuklus atstumtojo ir stokojančiojo jaunimo tarpe… Tai yra šventumas!
  2. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Gerojo Ganytojo pavyzdžiu pasitinka ir meiliai palydi jaunimą, ugdo juos dialogui ir skirtingumo priėmimui… Tai yra šventumas!
  3. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri būdama šalia kitų, gydo kenčiančių žaizdas ir padovanoja viltį ją praradusiems, nešdama Prisikėlusiojo Kristaus džiaugsmą… Tai yra šventumas!
  4. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri trokšdama teisingumo, padeda jaunimui realizuoti siekius pilnutiniam gyvenimui šeimoje, darbe, socialiniuose ir politiniuose įsipareigojimuose… Tai yra šventumas!
  5. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri giliai išgyvena gailestingumą, išklauso, atleidžia ir atveria durimis kitiems… Tai yra šventumas!
  6. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri stengiasi išlikti autentiška, pilnatviška ir skaidri, ugdo žvilgsnį, pranokstantį regimybę; kuri atpažįsta kitame žmoguje Dievo darbus… Tai yra šventumas!
  7. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Evangelijos tiesoje išlieka ištikima kun. Bosko charizmai, tampa naujos žmonijos raugu, džiaugsmingai priimdama ir kryžių dėl Dangaus Karalystės… Tai yra šventumas!

Saleziečių Šeimos dvasingumo dienų susitikimo užbaigimui buvo sukurtas video, kuriuo jaunimui, ir ne tik, pristatomas 2019 metų Saleziečių Šeimos dvasingumo dienas apibendrinantis saleziečių rektoriaus laiškas 2019 metams. Video galima pamatyti čia.

Daugiau informacijos apie šias Saleziečių šeimos dvasingumo dienas, galima rasti internetiniame puslapyje: http://salesianfamilydays.com

Šaltinis: http://www.infoans.org