Saleziečių Šeimos dvasingumo dienos

. Naujienos | 0

Sausio 10-13 dienomis Italijoje, Turine vyko XXXVII Saleziečių Šeimos  dvasingumo dienos. Šias dienas lydėjo Vyriausiojo Saleziečių Rektoriaus laiško, skirto 2019 metams tema – „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas“ (Jn15,11). Šventumas – skirtas ir tau.

350 Saleziečių Šeimos narių  susirinko Valdoke, gimtuosiuose Saleziečių charizmos namuose ir keturias dienas klausėsi, mąstė, meldėsi, džiugiai dalinosi pagal kun. J. Bosko stilių.

Pabaigoje, Dešimtasis kun. Bosko vi etininkas ir Saleziečių Šeimos Tėvas  kun. Ángel F. Artime  mums pristatė „Septynis Saleziečių Šeimos palaiminimus“. Kaip tik šiomis dienomis jie buvo aptarti ir  paruošti įvairiose darbo grupėse.

ŠVENTUMAS – SKIRTAS IR TAU.  SALEZIEČIŲ ŠEIMOS PALAIMINIMAI

  1. Palaiminta Saleziečių Šeima, atrandanti džiaugsmą neturte. Pripildyta Dievo malonės, ji daro stebuklus atstumtojo ir stokojančiojo jaunimo tarpe… Tai yra šventumas!
  2. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Gerojo Ganytojo pavyzdžiu pasitinka ir meiliai palydi jaunimą, ugdo juos dialogui ir skirtingumo priėmimui… Tai yra šventumas!
  3. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri būdama šalia kitų, gydo kenčiančių žaizdas ir padovanoja viltį ją praradusiems, nešdama Prisikėlusiojo Kristaus džiaugsmą… Tai yra šventumas!
  4. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri trokšdama teisingumo, padeda jaunimui realizuoti siekius pilnutiniam gyvenimui šeimoje, darbe, socialiniuose ir politiniuose įsipareigojimuose… Tai yra šventumas!
  5. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri giliai išgyvena gailestingumą, išklauso, atleidžia ir atveria durimis kitiems… Tai yra šventumas!
  6. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri stengiasi išlikti autentiška, pilnatviška ir skaidri, ugdo žvilgsnį, pranokstantį regimybę; kuri atpažįsta kitame žmoguje Dievo darbus… Tai yra šventumas!
  7. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Evangelijos tiesoje išlieka ištikima kun. Bosko charizmai, tampa naujos žmonijos raugu, džiaugsmingai priimdama ir kryžių dėl Dangaus Karalystės… Tai yra šventumas!

Saleziečių Šeimos dvasingumo dienų susitikimo užbaigimui buvo sukurtas video, kuriuo jaunimui, ir ne tik, pristatomas 2019 metų Saleziečių Šeimos dvasingumo dienas apibendrinantis saleziečių rektoriaus laiškas 2019 metams. Video galima pamatyti čia.

Daugiau informacijos apie šias Saleziečių šeimos dvasingumo dienas, galima rasti internetiniame puslapyje: http://salesianfamilydays.com

Šaltinis: http://www.infoans.org

 

Palaimintasis Mykolas Rua

. Naujienos | 0

Besidžiaugdami pirmuoju sniegu, šiandien minime pal. Mykolą Rua (1837 – 1910), kunigą. Jis buvo pirmasis šv. Jono Bosko įpėdinis, vienas iš tos nedidelės grupelės jaunuolių, iš kurių prasidėjo visa Šv.Pranciškaus Salezo Draugija (Saleziečiai). Po steigėjo Kunigo Bosko, jis buvo pirmasis Saleziečių direktorius.Kunigas Rua taip pat nusipelnęs pertvarkant Marijos Krikščionių Pagalbos baziliką Turine – ji meistriškai praplėsta nepažeidžiant kun. Bosko statytos bazilikos.
Dera prisiminti, jog mūsų vietinio centro globėjas, kun. Antanas Skeltys, iš jo gavo sutaną ir sudėjo įžadus į šio palaimintojo rankas. Kunigas Rua tikrai daug nusipelnęs Saleziečių Šeimai Lietuvoje, nes galvojo apie mūsų šalį, mąstė, kaip lietuviai galėtų noviciatą eiti ne su kitataučiais, bet turėti savo kalba ir papročiais paremtą ruošimąsi.
Visi prašykime palaimintojo kunigo Mykolo užtarimo sau, kad būtume ištikimi savo pašaukimui.
Palaimintasis Mykolai Rua, melski už mus!

Martynas Povylaitis ASC

Susitikimas su Paryžiuje gyvenančiais lietuviais

. Naujienos | 0

Per Atvelykį, Paryžiuje lankėsi ses. Jolanta FMA, kuri, ten gyvenančių lietuvių ir juos globojančio kun. Jacek Paszenda SDB kvietimu, pristatė pal. Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir jo asmenybę. Susitikimas įvyko Paryžiaus šv. Augustino bažnyčioje, kurioje, po palaimintojo pristatymo, visi kartu šventėme šv. Mišias. Buvo puiki proga ne tik pristatyti pal. Teofilių, bet taip pat pabendrauti su ten gyvenančiais lietuviais, susipažinti su saleziečių veikla ir gyvenimu Paryžiuje.