Pal. Laura Vikunja

. Naujienos | 0

Paauglė, seserų saleziečių auklėtinė.
1891 – 1904
Minėjimas – sausio 22 d.

Šiandien minime palaimintąją Laurą Vikunją. Laura gimė Santjage (Čilėje) 1891 metais. 1900 metais ji buvo priimta Į Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų kolegiją, netoli Andų kalnų, Argentinoje. Sekančiais metais priėmė Pirmąją Komuniją ir, kaip Dominykas Savio, padarė šiuos pasiryžimus: mylėti Dievą visa savo širdimi, geriau mirti, bet nenusidėti, vis labiau pažinti Jėzų ir Jo neįžeisti. Po to, kai suprato, kad mama gyvena nuodėmėje, pasiaukojo Viešpačiui dėl jos atsivertimo.

Pirmasis biografas kun. Crestanello: „Laura slaptoje kentėjo širdyje. Vieną dieną apsisprendė paaukoti savo gyvenimą ir noriai priimti mirtį dėl mamos išgelbėjimo. Mane prašė palaiminti šį degantį troškimą. Aš dvejojau ilgai.“

Laura sustiprino askezę ir, su nuodėmklausio leidimu priėmė asmeninius evangelinius įžadus. Išsekinta aukos ir ligos miršta netoli Andų kalnų, Argentinoje 22 d. sausio 1904 metais.

Palaužta ligos ir kančios, paskutiniąją naktį patikėjo savo paslaptį mamai: „Mama, aš mirštu! Aš jau seniai prašiau Jėzaus, paaukodama savo gyvenimą už tave, kad iškovočiau tavo grįžimą pas jį… Mama, negi prieš numirdama nepatirsiu džiaugsmo matyti tave atsivertusią?“ Laidotuvių dieną mama vėl iš naujo priima sakramentus ir pradeda naują gyvenimą. Jos kūnas yra Bahia Blanca (Argentina) Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų koplyčioje.

1988 – aisiais popiežius Jonas Paulius II paskelbė Laurą Vikunją palaimintąja.

Malda

O palaimintoji, Laura Vikunja,

tu, kuri savo herojiškomis dorybėmis tapai panaši į Kristų,

priimki mūsų pasitikinčią maldą.

Išmelsk mums reikalingų malonių… ir padėk tyra širdimi paklusti Tėvo valiai.

Dovanok mūsų šeimoms ramybę ir ištikimybę.

Padaryk, kad mūsų, kaip ir tavo gyvenime, suspindėtų tvirtas tikėjimas, drąsus skaistumas,

dėmesinga meilė ir rūpestis broliais. Amen.

 

Šaltinis: https://www.cgfmanet.org

Saleziečių Šeimos dvasingumo dienos

. Naujienos | 0

Sausio 10-13 dienomis Italijoje, Turine vyko XXXVII Saleziečių Šeimos  dvasingumo dienos. Šias dienas lydėjo Vyriausiojo Saleziečių Rektoriaus laiško, skirto 2019 metams tema – „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas“ (Jn15,11). Šventumas – skirtas ir tau.

350 Saleziečių Šeimos narių  susirinko Valdoke, gimtuosiuose Saleziečių charizmos namuose ir keturias dienas klausėsi, mąstė, meldėsi, džiugiai dalinosi pagal kun. J. Bosko stilių.

Pabaigoje, Dešimtasis kun. Bosko vi etininkas ir Saleziečių Šeimos Tėvas  kun. Ángel F. Artime  mums pristatė „Septynis Saleziečių Šeimos palaiminimus“. Kaip tik šiomis dienomis jie buvo aptarti ir  paruošti įvairiose darbo grupėse.

ŠVENTUMAS – SKIRTAS IR TAU.  SALEZIEČIŲ ŠEIMOS PALAIMINIMAI

  1. Palaiminta Saleziečių Šeima, atrandanti džiaugsmą neturte. Pripildyta Dievo malonės, ji daro stebuklus atstumtojo ir stokojančiojo jaunimo tarpe… Tai yra šventumas!
  2. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Gerojo Ganytojo pavyzdžiu pasitinka ir meiliai palydi jaunimą, ugdo juos dialogui ir skirtingumo priėmimui… Tai yra šventumas!
  3. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri būdama šalia kitų, gydo kenčiančių žaizdas ir padovanoja viltį ją praradusiems, nešdama Prisikėlusiojo Kristaus džiaugsmą… Tai yra šventumas!
  4. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri trokšdama teisingumo, padeda jaunimui realizuoti siekius pilnutiniam gyvenimui šeimoje, darbe, socialiniuose ir politiniuose įsipareigojimuose… Tai yra šventumas!
  5. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri giliai išgyvena gailestingumą, išklauso, atleidžia ir atveria durimis kitiems… Tai yra šventumas!
  6. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri stengiasi išlikti autentiška, pilnatviška ir skaidri, ugdo žvilgsnį, pranokstantį regimybę; kuri atpažįsta kitame žmoguje Dievo darbus… Tai yra šventumas!
  7. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Evangelijos tiesoje išlieka ištikima kun. Bosko charizmai, tampa naujos žmonijos raugu, džiaugsmingai priimdama ir kryžių dėl Dangaus Karalystės… Tai yra šventumas!

Saleziečių Šeimos dvasingumo dienų susitikimo užbaigimui buvo sukurtas video, kuriuo jaunimui, ir ne tik, pristatomas 2019 metų Saleziečių Šeimos dvasingumo dienas apibendrinantis saleziečių rektoriaus laiškas 2019 metams. Video galima pamatyti čia.

Daugiau informacijos apie šias Saleziečių šeimos dvasingumo dienas, galima rasti internetiniame puslapyje: http://salesianfamilydays.com

Šaltinis: http://www.infoans.org

 

Sausio 15 d. minime pal. kun. Aloyzą Variarą

. Naujienos | 0

Salezietis, kunigas, misionierius
1875 m. sausio 15 d. – 1923 m. vasario 1 d.
Mirė 1923 m. vasario mėn. 1 d. sulaukęs 48 m.

2002 m. balandžio mėn. 14 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė kun. Aloyzą palaimintuoju.
Minėjimas – sausio 15 d. 

Užtariant pal. Aloyzui  Variara, meldžiame malonių kenčiantiems ir labiausiai tų malonių trokštantiems.

MALDA

Viešpatie, kuris per pal. Aloyzą Variara, parodei mums nuostabų atsidavimo kenčiantiems pavyzdį ir savo tyliu troškimu suteikei nuoširdžią tarnystės dvasią, davei drąsos pamilti labiausiai vargstančius, suteikei  tvirtumo nugalėti sunkumus.  Prašome malonės, kad viso to trokštume su tikėjimu per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

Daugiau apie pal. kun. Aloyzą rubrikoje “Mūsų šventieji”.