Palaimintasis Mykolas Rua

. Naujienos | 0

Besidžiaugdami pirmuoju sniegu, šiandien minime pal. Mykolą Rua (1837 – 1910), kunigą. Jis buvo pirmasis šv. Jono Bosko įpėdinis, vienas iš tos nedidelės grupelės jaunuolių, iš kurių prasidėjo visa Šv.Pranciškaus Salezo Draugija (Saleziečiai). Po steigėjo Kunigo Bosko, jis buvo pirmasis Saleziečių direktorius.Kunigas Rua taip pat nusipelnęs pertvarkant Marijos Krikščionių Pagalbos baziliką Turine – ji meistriškai praplėsta nepažeidžiant kun. Bosko statytos bazilikos.
Dera prisiminti, jog mūsų vietinio centro globėjas, kun. Antanas Skeltys, iš jo gavo sutaną ir sudėjo įžadus į šio palaimintojo rankas. Kunigas Rua tikrai daug nusipelnęs Saleziečių Šeimai Lietuvoje, nes galvojo apie mūsų šalį, mąstė, kaip lietuviai galėtų noviciatą eiti ne su kitataučiais, bet turėti savo kalba ir papročiais paremtą ruošimąsi.
Visi prašykime palaimintojo kunigo Mykolo užtarimo sau, kad būtume ištikimi savo pašaukimui.
Palaimintasis Mykolai Rua, melski už mus!

Martynas Povylaitis ASC