su Šv. Kalėdom!

. Naujienos | 0

Kalėdos 2021

„Nebijokite! Štai aš skelbiu jms gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk2,11)

„Kalėdos yra tada, kai tu kiekvieną dieną nusprendi gimti iš naujo ir į savo sielą įsileidi Dievą.

Esi tu Kalėdų eglutė, kai atlaikai didžiuosius gyvenimo sunkumus. Kalėdinės dekoracijos esi tu, kuomet dorybės puošia tavo gyvenimą. Tu esi Kalėdų varpas, kada kvieti taisytis ir sieki susitaikinimo.

Tu esi Kalėdų šviesa, kai savo gyvenimu, kantrybe, linksmumu ir geranoriškumu nušvieti kelią kitiems. Kalėdų angelas esi tu, kai neši pasauliui ramybės, teisingumo ir meilės žinią. Tu esi Kalėdų žvaigždė, kai nukreipi kažką į Dievą. Taip pat tu esi ir tie trys karaliai, kai daliniesi su kitais, nelaukdamas atlygio. Kalėdų muzika esi tu, kai savyje nurimsti. Tu esi Kalėdų dovana, kai tampi tikras draugas ir brolis savo artimui.

Tu tampi kalėdiniais sveikinimais, kai atleidi, palaikai ramybę, o taip pat kai kenti. Tu esi Kalėdų vakarienė, kai duona ir viltimi pasotini vargšą, kuris yra šalia tavęs.

Tu esi Kalėdų naktis, kada nuolankiai, sąmoningai, be triukšmo ir iškilmių, tyloje priimi gimusį pasaulio Atpirkėją. Tu esi šypsena, pasitikėjimas, švelnumas ir vidinė taika, kuri kuria karalystę tavyje.“ (Popiežius Pranciškus)

Gražių, viltingų Kalėdų ir Dievo gailestingumo pripildytų Naujųjų metų!

Seserys salezietės

Palemono vaikų dienos centrui- 25 metai

. Naujienos | 0
Spalio 2 dieną Palemono VDC nariai šventė šio centro veiklos 25 – erius metus. Šia proga, dėl šalyje esančios pandeminės situacijos, šventėje dalyvavo tik šio centro darbuotojai ir jį lankantys vaikai. Anksti ryte jie išvyko į Telšius, kur aplankė „Alkos” muziejų. Vaikams labai patiko dalyvauti edukacijos programose. Šventės dalyviai  Telšių katedroje susitiko su br. Piercarlo Manzo SDB, kuris jiems papasakojo šios šventovės istoriją. Vaikams labai patiko pasivaikščiojimas prie Masčio ežero. Vakare grįžo į Palemoną kupini malonių įspūdžių ir džiugios bendrystės patirties.

Seserų saleziečių Generalinė Kapitula

. Naujienos | 0

XXIV Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų (Seserų saleziečių) Kapitula prasidėjo Romoje  2021 metais rugsėjo 11 d. ir baigsis spalio 24 d. Generalinė Kapitula – tai pasidalinimo  patirtimi laikas, ieškojimas naujų galimybių, kaip atsakyti į šiandieninio pasaulio iššūkius,  skelbiant Gerąją Naujieną vaikams, jaunimui ir šeimoms.

Į Kapitulą susirinko 172 delegatės. Jos atstovauja 11.535 seseris,  dirbančias įvairiose pasaulio šalyse. Nors seserys suvažiuoja iš skirtingų kraštų,  jas sieja ta pati charizma, ta pati Šv. Jono Bosko ir Šv. Marijos Dominykos Mazzarello palikta šeimos dvasia.

Generalinė Kapitula- tai laikas,  skirtas apmąstyti  ateinančių šešerių metų gairėms,  bendruomeninis Dievo valios ieškojimo metas.  Čia bendradarbiauja seserys salezietės,  pasauliečiai,  saleziečių šeimos jaunimas.  Jie kartu meldžiasi,  studijuoja,  teikia pasiūlymus.  Kapitulos tikslas- atverti širdį, priimti Šv. Dvasios įkvėpimus ir entuziastingai eiti pirmyn, atpažįstant jaunimo, kuris nuolat keičiasi, poreikius.  Tai didelis paskatinimas būti veikliomis Bažnyčioje ir pasaulyje.

Palydėkime susibūrusias  seseris malda,  kad būtų įgyvendinta tai,  kas užsibrėžta. Teleidžia Šv. Dvasia  atsinaujinti Kristaus šviesoje.