Šiandien švenčiame Dėkingumo šventę

. Naujienos | 0

Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais švenčiame pasaulinę Dėkingumo šventę, kurios metu išreiškiame  dėkingumą mūsų generalinei vyresniajai Motinai Yvonne. Dėkojame Dievui už Motinos tarnystę.

Motina Yvonne yra nenuilstanti kūrybiškos ir džiugios meilės propaguotoja. Mūsų Institutas gimė gerai suvokdamas, kaip svarbu būti Bažnyčios ir pasaulio širdyje. Tas suvokimas kilo iš mažo Mornezės krašto, plėtėsi ir augo iki gyvybingos salezietiškos charizmos. Stiprus priklausomybės Institutui jausmas, šeimos dvasia suteikė Marijos Krikščionių Pagalbos dukterims aiškų supratimą, kad salezietiškoji charizma yra skirta ypač tam jaunimui, kuris nemato ateities, neranda gyvenimo prasmės.

Kun. Bosko ir Motina Marija Mazzarello turėjo didelę viltį. Pasaulinė Dėkingumo šventė ragina mus neprarasti vilties, pasitikėti Prisikėlusiu Viešpačiu ir Marija Krikščionių Pagalba. Ypatingai tai pajusime Marijos Bažnyčios Motinos vizitatorijoje (Italija), kur šiemet bus švenčiama ši Dėkingumo šventė. Kiekviena seserų bendruomenė ypač šiais Covid 19 pandemijos metais yra kviečiama įsišaknyti viltyje, turėti drąsos liudyti savo tikėjimą, kad vis labiau priartėtume prie jaunimo. Salezietiškoji charizma yra visiems skirta krikščioniškos vilties žinia. Taigi, nuoširdų „Ačiū“ tariam mūsų Motinai, nepailsatamai džiugios, kūrybingos meilės ir vilties nešėjai.

Meldžiamės už mūsų Motiną Yvonne ir už kiekvieną Marijos Krikščionių Pagalbos dukterį.

 

 

Palaimintoji Eusebija Palomino FMA

. Naujienos | 0

Šiandien minime palaimintosios Eusebijos Palomino Yenes FMA gimimo dangui šventę,  daliinamės keliomis jos mintimis:

„Siela be maldos- tai kaip sodas be vandens, kaip žaizdras be ugnies, kaip laivas be vairo.“ (žodžiai, skirti vienai auklėtinei)

„Žmogus yra sukurtas Dangui, bet savo dangaus jis ieško žemėje. Žmogus pamiršo Dievą.  Tačiau Dievas primena jam, kad Jis yra visur ir niekas nuo Jo nepasislėps.“

„Kai kurie tiki, kad melstis galima tik užsidarius. Iš tikrųjų Viešpatį  galima sutikti ir gatvėse ir aikštėse.“

„Jei norime, kad mūsų siela turėtų gyvenimą, ir apsčiai jo turėtų, dažnai priimame šventus Sakramentus, ypač Eucharistiją. Kaip kūnas turi būti maitinamas kiekvieną dieną, kitaip jis mirtų nuo išsekimo, taip ir sielai reikia maisto, nes ji nusilptų ir susirgtų.  Šv. Komunija, Šv. Mišios, malda, geri skaitiniai- tai maistas sielai.“

„Dar nuo vaikystės, kai tik priimdavau Šv. Komuniją, viduje jausdavau didelį vidinį džiaugsmą dėl to, kad Jėzus yra manyje. Tuomet prašydavau Jo, kad ir man suteiktų tokį šventumą kaip Bernadetai. Jaučiau kaip Jėzus trokšta, kad pasiaukočiau Jam.“

Šv. Jono Bosko šventė

. Naujienos | 0

Šiandien švenčiame mūsų Įkūrėjo Šv J. Boksko šventę.  Dalinamės jo mintimis apie maldą

 

Šv. Jono Bosko mintys apie maldą

Reikia melstis su nepaliaujama viltimi, kad būsime išklausyti. Kas meldžiasi abejodamas, kad bus išklausytas – įžeidžia Dievą, kuris tikrai išklauso tuos, kurie meldžias su gyvu tikėjimu ir begaline viltimi. Kada prašome malonės, atsiduodame Dievui, kaip sūnus atsiduodtų, jei į Jį buvo kreipiamasi su pasitikėjimu.

Žinokite, kaa į savo brangios mamos rankas. Meldžiantis šiuo būdu malda tampa galinga. Niekada pasaulyje nėra girdėta, kad Dievas neišklausyd Dievas išklauso mūsų maldas tuo būdu ir tuo laiku, kada mato, kad mums to labiausiai reikia mūsų sielų šventėjimui ir Dangaus Karalystės laimėjimui.

Kada būsime kitame pasaulyje, aiškiai pamatysime, kokie veiksmingi buvo mūsų maldų žodžiai. O jeigu mūsų maldos nedavė vaisių, tai reiškia, kad mes tinkamai nesimeldėme.

Taigi, žiūrint į šiuos trumpus pastebėjimus, matome, kad negalime melstis be pasiruošimo. „Prieš darydamas įžadą, pergalvok jį; nebūk žmogumi, kuris bando Viešpatį“(Sir 18, 23). Apmąstyk tą garbę prieš prisistatydamas dangaus ir žemės Viešpačiui, apmąstyk ir tai ko nori prašyti Dievo, pasirink tokią maldą, kuri labiausiai atitiktų tavo aplinkybes ir poreikius, stoki prieš Dievą su artimais tavo širdžiai žodžiais, kuriuos moki mintinai arba skaityk iš knygos. Tokiu būdu tu melsies tiesoje ir dvasioje.