Su Marijos Krikščionių Pagalbos švente

. Naujienos | 0

Gegužės 24 d. saleziečių šeima visame pasaulyje mini Švč. M.Marijos Krikščionių Pagalbos šventę.

 

Penki faktai, kuriuos reikia žinoti apie Mariją Krikščionių Pagalbą

  • Pirmieji krikščionys iš Graikijos, Egipto, Antiochijos, Efeso, Aleksandrijos ir Atėnų Palaimintąją Mergelę Mariją vadino „Krikščionių Pagalba“.
  • Buvo prašoma Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo Lepanto ir Vienos kovose.
  • 1814 m. Napaleonas pasirašė savo atsisakymą, o 1815 m., kuomet Bažnyčia atgavo savo poziciją ir dvasinę galią, popiežius Pijus VII 24 gegužės įsteigė Marijos Krikščionių Pagalbos šventę, kad po įkalinimo įamžintų savo sugrįžimą į Romą.
  • Pamaldumą į Mariją Krikščionių Pagalbą ypatingai skleidė kun. Bosko. Jis Mariją pasirinko pagrindine Saleziečių šeimos, jos darbų globėja ir įkvėpėja.
  • 2015 m. popiežius Pranciškus savo apaštalinės kelionės į Turiną metu pasakė, kad jis taip pat buvo auklėjamas saleziečių mokykloje ir ten, dar vaikystės metais, išmoko mylėti Mariją Krikščionių Pagalbą.

Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

 

 

Pasiaukojimas Marijai Krikščionių Pagalbai

. Naujienos | 0

Švenčiausioji ir Nekaltoji Mergele Marija,

mūsų švelnioji Motina ir galingoji Krikščionių pagalba.

Mes visiškai pasiaukojame tau, nes tu nukreipi pas Viešpatį.

Tau pavedame savo protą  ir mintis, širdį ir jausmus,

kūną su visais pojūčiais ir visomis jėgomis.

Pasižadame visada  trokšti dirbti didesnei Dievo garbei dėl sielų išganymo.

Tu, Mergele neprilygstamoji,

kuri  visada buvai Bažnyčios Motina ir Krikščionių pagalba,

Ir toliau globok mus, o  ypač šiuo metu.

Apšviesk ir sustiprink vyskupus ir kunigus,

išlaikyk juos visada paklusnius Popiežiui, neklystančiam mokytojui.

Pagausink pašaukimų į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą,

kad per juos Jėzaus Kristaus karalystė išplistų mumyse

ir pasiektų visus pasaulio pakraščius.

Mieloji Motina, meldžiame tave,

nukreipk savo meilingą žvilgsnį į vargšus, nusidėjėlius ir jaunimą,

kuris  neapsaugotas nuo pavojų.

Būk, visiems, o Marija, gyva Viltis, Gailestingumo Motina ir Dangaus vartai.

Mes taip pat tave maldaujame, o didžioji Motina Dievo,

išmokyk mus atkartoti tavo dorybes,

ypatingai mokyk angeliško kuklumo,

gilaus nusižeminimo ir degančios meilės.

O Marija, Krikščionių pagalba, surink mus visus po savo apsiaustu.

Padaryk, kad gundymuose su pasitikėjimu kreiptumės į tave.

Mūsų mintys tebūna švarios ir tyros.

Padėk nugalėti mūsų sielos priešus gyvenime ir mirtyje,

kol gausime Dangaus karalystės vainiką. Amen.

Marijos Krikščionių Pagalbos šventė

. Naujienos | 0
Gegužės 24 dieną, penktadienį, saleziečių šeima Lietuvoje ir visame pasaulyje  iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos šventę.
Palemono parapijoje, kur įsikūrusi seserų saleziečių bendruomenė, buvo švenčiami Marijos Krikščionių pagalbos atlaidai.  Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Vincentas Lizdenis, kun. Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB, parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis ir kun. Vidmantas Balčaitis. Šv. Mišiose dalyvavo  saleziečių šeimos narių, esančių Lietuvoje atstovai: seserys salezietės, brolis salezietis, VDB bendruomenės atstovės iš Vilniaus, saleziečiai bendradarbiai. Homilijoje vysk. Algirdas Jurevičius kvietė visus susirinkusius per Švč. M. Mariją atrasti malones pas Dievą. Po homilijos beveik keturiasdešimčiai jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Liturgijos metu įžadus atnaujino seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai. Eucharistijos metu Viešpatį šlovino Kauno Vyturio gimnazijos mokinių orkestras. Po Šv. Mišių vyko iškilminga procesija su Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos statula Marių gatve. Procesijos metu Palemonas buvo pripildytas giesmėmis ir gera nuotaika. Po vyskupo suteikto iškilmingo palaiminimo šventę vainikavo agapė oratorijoje.
 Kaišiadorių katedroje taip pat buvo švenčiama Marijos Krikščionių Pagalbos šventė. Šv. Mišių metu parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius pasakė, kad šioje katedroje turime saleziečių navą, nes įėjus į katedrą pasitinką Marija Krikščionių Pagalba, o išlydi šv. Jonas Bosko, kurio paveikslas kabo  virš durų.
Šv. Mišių pabaigoje meldėmės prie Marijos Krikščionių Pagalbos paveikslo ir prašėme jos užtarimo. Išeinat jaunimas parapijiečiams dovanojoi paveiksliukus su Marija Krikščionių Pagalba.