s. Linai Minelgaitei FMA buvo įteiktas Šiluvos Dievo Motinos medalis

. Naujienos | 0

2018 06 24 d. Kauno arkivyskupijoje buvo švenčiama arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmė. Iškilmingų šv. Mišių Kauno arkikatedroje bazilikoje metu, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, klierikui Stasiui Blinstrubiui buvo suteikti diakono šventimai. Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo ses. Liną Minelgaitę FMA. Apdovanojimas jai įteiktas už nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą, sielovadinę pagalbą Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje, rūpinimąsi vaikų parengimu Eucharistijos priėmimui ir ištikimybę Bažnyčiai.