Marijos Krikščionių Pagalbos šventė

. Naujienos | 0
Gegužės 24 dieną, penktadienį, saleziečių šeima Lietuvoje ir visame pasaulyje  iškilmingai šventė Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos šventę.
Palemono parapijoje, kur įsikūrusi seserų saleziečių bendruomenė, buvo švenčiami Marijos Krikščionių pagalbos atlaidai.  Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Vincentas Lizdenis, kun. Hoan Vincentas Nguyen Kim SDB, parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis ir kun. Vidmantas Balčaitis. Šv. Mišiose dalyvavo  saleziečių šeimos narių, esančių Lietuvoje atstovai: seserys salezietės, brolis salezietis, VDB bendruomenės atstovės iš Vilniaus, saleziečiai bendradarbiai. Homilijoje vysk. Algirdas Jurevičius kvietė visus susirinkusius per Švč. M. Mariją atrasti malones pas Dievą. Po homilijos beveik keturiasdešimčiai jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas. Liturgijos metu įžadus atnaujino seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai. Eucharistijos metu Viešpatį šlovino Kauno Vyturio gimnazijos mokinių orkestras. Po Šv. Mišių vyko iškilminga procesija su Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos statula Marių gatve. Procesijos metu Palemonas buvo pripildytas giesmėmis ir gera nuotaika. Po vyskupo suteikto iškilmingo palaiminimo šventę vainikavo agapė oratorijoje.
 Kaišiadorių katedroje taip pat buvo švenčiama Marijos Krikščionių Pagalbos šventė. Šv. Mišių metu parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius pasakė, kad šioje katedroje turime saleziečių navą, nes įėjus į katedrą pasitinką Marija Krikščionių Pagalba, o išlydi šv. Jonas Bosko, kurio paveikslas kabo  virš durų.
Šv. Mišių pabaigoje meldėmės prie Marijos Krikščionių Pagalbos paveikslo ir prašėme jos užtarimo. Išeinat jaunimas parapijiečiams dovanojoi paveiksliukus su Marija Krikščionių Pagalba.