Seserų saleziečių Generalinė Kapitula

. Naujienos | 0

XXIV Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų (Seserų saleziečių) Kapitula prasidėjo Romoje  2021 metais rugsėjo 11 d. ir baigsis spalio 24 d. Generalinė Kapitula – tai pasidalinimo  patirtimi laikas, ieškojimas naujų galimybių, kaip atsakyti į šiandieninio pasaulio iššūkius,  skelbiant Gerąją Naujieną vaikams, jaunimui ir šeimoms.

Į Kapitulą susirinko 172 delegatės. Jos atstovauja 11.535 seseris,  dirbančias įvairiose pasaulio šalyse. Nors seserys suvažiuoja iš skirtingų kraštų,  jas sieja ta pati charizma, ta pati Šv. Jono Bosko ir Šv. Marijos Dominykos Mazzarello palikta šeimos dvasia.

Generalinė Kapitula- tai laikas,  skirtas apmąstyti  ateinančių šešerių metų gairėms,  bendruomeninis Dievo valios ieškojimo metas.  Čia bendradarbiauja seserys salezietės,  pasauliečiai,  saleziečių šeimos jaunimas.  Jie kartu meldžiasi,  studijuoja,  teikia pasiūlymus.  Kapitulos tikslas- atverti širdį, priimti Šv. Dvasios įkvėpimus ir entuziastingai eiti pirmyn, atpažįstant jaunimo, kuris nuolat keičiasi, poreikius.  Tai didelis paskatinimas būti veikliomis Bažnyčioje ir pasaulyje.

Palydėkime susibūrusias  seseris malda,  kad būtų įgyvendinta tai,  kas užsibrėžta. Teleidžia Šv. Dvasia  atsinaujinti Kristaus šviesoje.

Salezietiškos vasaros džiaugsmai

. Naujienos | 0

 

Vasara- stovyklų metas. O po įtemptų ir kupinų suvaržymų, dėl Covid pandemijos, mokslo metų, buvome išsiilgę vieni kitų: džiaugsmingo buvimo kartu, gyvos bendrystės.

Tad liepos mėn., kelių šimtų vaikų ir jaunimo būrys, kartu su gausiu būriu animatorių, broliais saleziečiais ir ses. Jolanta Gurskaite FMA iš Kaišiadorių, susitikome Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje, dieninėje stovykloje, kuri truko dvi savaites. Dvi savaitės salezietiškoje dvasioje, kurios metu netrūko žaidimų, išvykų, maldos momentų, naujų patirčių ir žinių įgyjimo, o svarbiausia- skambaus juoko, naujų pažinčių, broliškos/ seseriškos bendrystės. Kadangi ši vasara mus lepino išskirtine šiluma, su malonumu džiaugėmės ir mėgavomės vandens žaidimais, o paskutiniąją dieninės stovyklos dieną, džiuginome vieni kitus paruoštais pasirodymais!

Tačiau tai dar ne pabaiga!  Kas norėjo ir turėjo galimybę pratęsti vasaros džiaugsmus ir nuotykius, rugpjūčio mėn., susitikome Tverečiuje, brolių saleziečių stovykloms skirtoje sodyboje. Praleidome vieną, bet labai džiaugsmingą, savaitę, kurios metu stiprinomės dvasiniu maistu, pramogavome, iškylavome, … Tai buvo laikas dar gilesnės salezietiškos dvasios, šeimos dvasios patirties akimirkų išgyvenimo, kai visi, kaip viena didelė šeima, buvome atsakingi vienas už kitą, už kiekvienos dienos akimirkos kūrimą.

Sugrįžome atsigavę, dvasiškai ir fiziškai sustiprėję. Ir nors jau vasara eina į pabaigą, išsiskyrėme su viltimi vėl gyvai susitikti ir bendrauti mokslo metų eigoje!

Šiandien švenčiame Dėkingumo šventę

. Naujienos | 0

Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais švenčiame pasaulinę Dėkingumo šventę, kurios metu išreiškiame  dėkingumą mūsų generalinei vyresniajai Motinai Yvonne. Dėkojame Dievui už Motinos tarnystę.

Motina Yvonne yra nenuilstanti kūrybiškos ir džiugios meilės propaguotoja. Mūsų Institutas gimė gerai suvokdamas, kaip svarbu būti Bažnyčios ir pasaulio širdyje. Tas suvokimas kilo iš mažo Mornezės krašto, plėtėsi ir augo iki gyvybingos salezietiškos charizmos. Stiprus priklausomybės Institutui jausmas, šeimos dvasia suteikė Marijos Krikščionių Pagalbos dukterims aiškų supratimą, kad salezietiškoji charizma yra skirta ypač tam jaunimui, kuris nemato ateities, neranda gyvenimo prasmės.

Kun. Bosko ir Motina Marija Mazzarello turėjo didelę viltį. Pasaulinė Dėkingumo šventė ragina mus neprarasti vilties, pasitikėti Prisikėlusiu Viešpačiu ir Marija Krikščionių Pagalba. Ypatingai tai pajusime Marijos Bažnyčios Motinos vizitatorijoje (Italija), kur šiemet bus švenčiama ši Dėkingumo šventė. Kiekviena seserų bendruomenė ypač šiais Covid 19 pandemijos metais yra kviečiama įsišaknyti viltyje, turėti drąsos liudyti savo tikėjimą, kad vis labiau priartėtume prie jaunimo. Salezietiškoji charizma yra visiems skirta krikščioniškos vilties žinia. Taigi, nuoširdų „Ačiū“ tariam mūsų Motinai, nepailsatamai džiugios, kūrybingos meilės ir vilties nešėjai.

Meldžiamės už mūsų Motiną Yvonne ir už kiekvieną Marijos Krikščionių Pagalbos dukterį.