Sesuo salezietė Jadvyga Birutė Demkutė FMA (1924-2017)

. Naujienos | 0

2017 gruodžio 19 dienos vakarą eidama 94-uosius metus į Tėvo namus išėjo sesuo Jadvyga Birutė Demkutė FMA.

Ses. Jadvyga Birutė Demkutė gimė 1924 m. spalio 15 d. Vilniuje. 1931 m. kartu su tėvais persikėlė gyventi į Kauną, bet mokėsi Jurbarko gimnazijoje kur ir susipažino su Tėvais Saleziečiais. Okupacija ir II Pasaulinis karas sužlugdė S. Birutės svajonę tapti seserimi saleziete, tačiau ir pogrindžio sąlygomis ji slapta bendravo su kunigais saleziečiais, išblaškytais po visą Lietuvą, o ypač su kun. Antanu Skelčiu. 1944 – 1945 m. gyveno Saleziečių namuose Vytėnuose, kartu su seserimis salezietėmis iš Lenkijos, kol antroji okupacija viską galutinai išardė. S. Birutė buvo žymi dailininkė – grafikė. Buvo rengiamos jos darbų parodos. Savarankiškai išmokusi kelias užsienio kalbas, bei vertimo praktiką įvaldžiusi, ji vertė ir mašinėle spausdino religinio bei filosofinio turinio knygas. Taip Lietuvos tikinčiuosius ir inteligentiją galėjo pasiekti bent maža dalis teologinės ir filosofinės literatūros. Būtent ses. Birutei tuometinis Vilniaus arkivyskupas Juozas Audrys Bačkis patikėjo Katalikų Bažnyčios Katekizmo vertimą. 1981 m. Rumšiškėse Ses. Birutė slapta sudėjo savo vienuolinius įžadus į kun. Jono Žemaičio SDB rankas. Nuo 2001 m. gyveno Palemono seserų saleziečių namuose.

ses. Jolantos FMA amžinieji įžadai

. Naujienos | 0

Rugsėjo 24 d., Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje, ses. Jolanta FMA sudėjo amžinuosius įžadus Marijos Krikščionių Pagalbos Institute. Džiaugsmingai ištardama „Taip“ Viešpačiui, įsipareigojo savo gyvenimą paaukoti jaunimo auklėjimui ir jo gerovei. Tad saulėtą rudens popietę, į Kaišiadorių Katedrą susirinko ses. Jolantos artimieji, kunigai ir jaunimas iš gretimų parapijų. Dalyvavo Čekijos ir Lietuvos seserys salezietės bei broliai saleziečiai. Po džiaugsmingos liturgijos, bendrystę džiugiai tęsėme prie vaišių stalo.