Palaimintasis Artemide Zatti

. Naujienos | 0

Šiandien, lapkričio 13 d. minimas brolis salezietis, medikas ir slaugytojas Artemide Zatti. Gim. 1880 m. spalio 12 d. Nuo pat mažens buvo pratinamas prie darbo ir aukos. 1897 m. lankė saleziečių parapiją. Ten daugiau sužinojo apie kun. Bosko. Panoro tapti saleziečiu, bet slaugydamas vieną ligonį pats suserga. Pasveikęs visą savo gyvenimą skiria ligonių slaugymui. Vadovauja ligoninėms, tampa diplomuotu vaistininku ir slaugytoju. 1908 m. tampa broliu saleziečiu  (ne kunigu). Argentina buvo jo nepaliaujamo apaštalavimo žemė. Tęsiasi tolimesnis jo maldos, tarnystės ir vargo pripildytas gyvenimas iki 1951 m. kovo 15 d., kada miršta nuo nepagydomos ligos. Jo palaikai ilsisi saleziečių koplyčioje Viedmoje. Popiežius Jonas Paulius II 2002 m. balandžio 14 d. brolį Artemide Zatti paskelbė Palaimintuoju.

Viešpatie, per Palaimintojo Artemide Zatti užtarimą , prašome, kad vis daugiau jaunuolių išdrįstų Tave sekti iš arčiau.

Pasaulinis saleziečių bendradarbių kongresas

. Naujienos | 0
Spalio 25-28 dienomis, Romoje vyko saleziečių bendradarbių asociacijos (ASC) penktasis pasaulinis kongresas. Jame dalyvavo saleziečių bendradarbių provincijų ir regionų vadovai, bei atsakingieji, lydimi delegatų, sesių FMA ar brolių SDB. Lietuvos kun. A. Skelčio saeziečių bendradarbių centrui atstovavo ses. Liucija Grybaitė FMA ir Miglė Lipavičienė SC. Džiugioje, šeimyniškoje atmosferoje per 300 saleziečių iš 66 šalių dalinosi iššūkiais ir salezietiškos charizmos stiprybėmis, kurios taip reikalingos ugdant jaunimą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Naujuoju pasauliniu saleziečių bendradarbių koordinatoriumi išrinktas Antonio Boccia iš Neapolio.
Miglė SC

Palaimintasis Mykolas Rua

. Naujienos | 0

Besidžiaugdami pirmuoju sniegu, šiandien minime pal. Mykolą Rua (1837 – 1910), kunigą. Jis buvo pirmasis šv. Jono Bosko įpėdinis, vienas iš tos nedidelės grupelės jaunuolių, iš kurių prasidėjo visa Šv.Pranciškaus Salezo Draugija (Saleziečiai). Po steigėjo Kunigo Bosko, jis buvo pirmasis Saleziečių direktorius.Kunigas Rua taip pat nusipelnęs pertvarkant Marijos Krikščionių Pagalbos baziliką Turine – ji meistriškai praplėsta nepažeidžiant kun. Bosko statytos bazilikos.
Dera prisiminti, jog mūsų vietinio centro globėjas, kun. Antanas Skeltys, iš jo gavo sutaną ir sudėjo įžadus į šio palaimintojo rankas. Kunigas Rua tikrai daug nusipelnęs Saleziečių Šeimai Lietuvoje, nes galvojo apie mūsų šalį, mąstė, kaip lietuviai galėtų noviciatą eiti ne su kitataučiais, bet turėti savo kalba ir papročiais paremtą ruošimąsi.
Visi prašykime palaimintojo kunigo Mykolo užtarimo sau, kad būtume ištikimi savo pašaukimui.
Palaimintasis Mykolai Rua, melski už mus!

Martynas Povylaitis ASC