Saleziečių Šeimos dvasingumo dienos

. Naujienos | 0

Sausio 10-13 dienomis Italijoje, Turine vyko XXXVII Saleziečių Šeimos  dvasingumo dienos. Šias dienas lydėjo Vyriausiojo Saleziečių Rektoriaus laiško, skirto 2019 metams tema – „Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas“ (Jn15,11). Šventumas – skirtas ir tau.

350 Saleziečių Šeimos narių  susirinko Valdoke, gimtuosiuose Saleziečių charizmos namuose ir keturias dienas klausėsi, mąstė, meldėsi, džiugiai dalinosi pagal kun. J. Bosko stilių.

Pabaigoje, Dešimtasis kun. Bosko vi etininkas ir Saleziečių Šeimos Tėvas  kun. Ángel F. Artime  mums pristatė „Septynis Saleziečių Šeimos palaiminimus“. Kaip tik šiomis dienomis jie buvo aptarti ir  paruošti įvairiose darbo grupėse.

ŠVENTUMAS – SKIRTAS IR TAU.  SALEZIEČIŲ ŠEIMOS PALAIMINIMAI

  1. Palaiminta Saleziečių Šeima, atrandanti džiaugsmą neturte. Pripildyta Dievo malonės, ji daro stebuklus atstumtojo ir stokojančiojo jaunimo tarpe… Tai yra šventumas!
  2. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Gerojo Ganytojo pavyzdžiu pasitinka ir meiliai palydi jaunimą, ugdo juos dialogui ir skirtingumo priėmimui… Tai yra šventumas!
  3. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri būdama šalia kitų, gydo kenčiančių žaizdas ir padovanoja viltį ją praradusiems, nešdama Prisikėlusiojo Kristaus džiaugsmą… Tai yra šventumas!
  4. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri trokšdama teisingumo, padeda jaunimui realizuoti siekius pilnutiniam gyvenimui šeimoje, darbe, socialiniuose ir politiniuose įsipareigojimuose… Tai yra šventumas!
  5. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri giliai išgyvena gailestingumą, išklauso, atleidžia ir atveria durimis kitiems… Tai yra šventumas!
  6. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri stengiasi išlikti autentiška, pilnatviška ir skaidri, ugdo žvilgsnį, pranokstantį regimybę; kuri atpažįsta kitame žmoguje Dievo darbus… Tai yra šventumas!
  7. Palaiminta Saleziečių Šeima, kuri Evangelijos tiesoje išlieka ištikima kun. Bosko charizmai, tampa naujos žmonijos raugu, džiaugsmingai priimdama ir kryžių dėl Dangaus Karalystės… Tai yra šventumas!

Saleziečių Šeimos dvasingumo dienų susitikimo užbaigimui buvo sukurtas video, kuriuo jaunimui, ir ne tik, pristatomas 2019 metų Saleziečių Šeimos dvasingumo dienas apibendrinantis saleziečių rektoriaus laiškas 2019 metams. Video galima pamatyti čia.

Daugiau informacijos apie šias Saleziečių šeimos dvasingumo dienas, galima rasti internetiniame puslapyje: http://salesianfamilydays.com

Šaltinis: http://www.infoans.org

 

Sausio 15 d. minime pal. kun. Aloyzą Variarą

. Naujienos | 0

Salezietis, kunigas, misionierius
1875 m. sausio 15 d. – 1923 m. vasario 1 d.
Mirė 1923 m. vasario mėn. 1 d. sulaukęs 48 m.

2002 m. balandžio mėn. 14 d. popiežius Jonas Paulius II paskelbė kun. Aloyzą palaimintuoju.
Minėjimas – sausio 15 d. 

Užtariant pal. Aloyzui  Variara, meldžiame malonių kenčiantiems ir labiausiai tų malonių trokštantiems.

MALDA

Viešpatie, kuris per pal. Aloyzą Variara, parodei mums nuostabų atsidavimo kenčiantiems pavyzdį ir savo tyliu troškimu suteikei nuoširdžią tarnystės dvasią, davei drąsos pamilti labiausiai vargstančius, suteikei  tvirtumo nugalėti sunkumus.  Prašome malonės, kad viso to trokštume su tikėjimu per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 

Daugiau apie pal. kun. Aloyzą rubrikoje “Mūsų šventieji”.

Mėnuo iki šv. Kalėdų

. Naujienos | 0

Šeštadienį pas mus rinkosi mažieji bendruomenės draugai. Nusprendėm kartu pasiruošti šv. Kalėdoms, kad jos būtų kitokios, nuoširdžios, pilnos gerų darbų ir šypsenos. Apie adventą ir adventinį vainiką mums labai įdomiai papasakojo kun. Mindaugas. Vaikai įdėmiai klausėsi, o paskui uždavinėjo kunigui rimtus ir įdomius klausimus. Po to sekė ir kita veikla: malda, filmukas, pasidalijimas, kalėdinių žvakučių darymas ir, ,žinoma, nebuvo apseita be žaidimų. Susitikimo pabaigoje vaikai nuoširdžiai dalijosi kas jiems labiausiai patiko. Patricijai  įsiminė, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir jis neturi būti, kaip visi. Danielė džiaugėsi, kad Dievas myli mus tokius, kokie esame. Tuo tarpu Simui ir Kamilei labiausia patiko puošti žvakutes.

Kiekvienas iš jų sugrįžo į namus su adventiniu kalendoriumi, savo kurta žvakute ir, žinoma, su dideliu troškimu, kad ateinančios Kalėdos būtų kitokios.