Kun. Antano Skelčio minėjimas Griškabūdyje

. Naujienos | 0

Liepos 25 d. salezietiškoje dvasioje  minėjome saleziečių pradininko kun. Antano Skelčio 60 mirties metines (1960.07.28).
Saleziečių šeima (saleziečiai, salezietės, saleziečiai bendradarbiai, kun. Bosko mylėtojai ir bičiuliai) susirinko iš visų Lietuvos kampelių Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje, kur šventėme Eucharistiją.
Šv. Mišioms vadovavo kard. Sigitas Tamkevičius, kuris pamokslo metu papasakojo kokį didžiulį įspūdį padarė jam – mažam vaikui – kunigo saleziečio tikėjimas, paprastumas, darbštumas. Jauno Sigito mama siuntė jį patarnauti Mišioms kunigui Antanui, kuris slapstėsi nuo ištrėmimo. Ir ten Sigitas liko “pagautas” Jėzaus.
Šv. Mišiose giedojo  Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos choras (vad. Vitalija Valiukevičiūtė).
Po šv. Mišių visi susirinko prie kun. Antano Skelčio kapo, esančio kapinėse prie bažnyčios. Ten Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis (artimas kunigo Skelčio giminaitis) vede trumpą maldą už mirusį kunigą. Keletas saleziečių bendradarbių atnaujino savo įsipareigojimų priesaiką prie savo saleziečio globėjo kapo. Dar keletas svečių tarė pagerbimo žodžius prie kapo.
Pakviesti Griškabūdžio klebono, kun. Vytauto Mazirsko, visi dalyviai galėjo pasivaišinti Dienos Centro patalpose ir kiemelyje.
Šventės prasmė – tęsti toliau savo aplinkoje didž. gerb. kun. saleziečio Antano Skelčio darbus: Dievo garbei ir jaunimo išganymui. Da mihi animas – coetera tolle (Duok man sielas, visą kitą pasiimk).

teksto ir foto šaltinis: www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija

Salezietiška vasaros oratorija- stovykla Vatikane

. Naujienos | 0

Vasaros oratorija už Vatikano sienų. Vienas mėnuo žaidimų , pasiplaukiojimų baseine, teniso varžybų, futbolo ir tinklinio, šokinėjimų ant pripučiamų čiužinių – visa tai Pauliaus VI auloje. Lauks ir Vatikano Sodų aplankymas. Šv. Tėvas Pranciškus pagalvojo apie dirbančias mamas, apie šeimas tų, kurie dirba prie Šventojo Sosto.

Dalyvaus 100 vaikų. Vasaros oratoriją kartu su saleziečiais organizuos asociacija „Visi švenčia“. Oratorija vyks Vatikano miesto viduje, vietose, kurios skirtos bendravimui.

Pirminis šios stovyklos tikslas- tai atskleisti vaikams buvimo kartu grožį, išmokyti žaisti komandoje, laikantis tam tikrų atstumų, išmokti dalintis skausmu ir šypsenomis. Tai patirtis, kur dalyvauja visi- mažieji ir vyresnieji.

Stovyklos tema- „Laimė ir palaiminimai“. Stovykla prasidės liepos 6 d. ir tęsis iki liepos 31 d. Programa bus pritaikyta ir suskirstyta į laiką, skirtą žaidimams, sportui ir maldai.

Su Marijos Krikščionių Pagalbos švente

. Naujienos | 0

Gegužės 24 d. saleziečių šeima visame pasaulyje mini Švč. M.Marijos Krikščionių Pagalbos šventę.

 

Penki faktai, kuriuos reikia žinoti apie Mariją Krikščionių Pagalbą

  • Pirmieji krikščionys iš Graikijos, Egipto, Antiochijos, Efeso, Aleksandrijos ir Atėnų Palaimintąją Mergelę Mariją vadino „Krikščionių Pagalba“.
  • Buvo prašoma Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo Lepanto ir Vienos kovose.
  • 1814 m. Napaleonas pasirašė savo atsisakymą, o 1815 m., kuomet Bažnyčia atgavo savo poziciją ir dvasinę galią, popiežius Pijus VII 24 gegužės įsteigė Marijos Krikščionių Pagalbos šventę, kad po įkalinimo įamžintų savo sugrįžimą į Romą.
  • Pamaldumą į Mariją Krikščionių Pagalbą ypatingai skleidė kun. Bosko. Jis Mariją pasirinko pagrindine Saleziečių šeimos, jos darbų globėja ir įkvėpėja.
  • 2015 m. popiežius Pranciškus savo apaštalinės kelionės į Turiną metu pasakė, kad jis taip pat buvo auklėjamas saleziečių mokykloje ir ten, dar vaikystės metais, išmoko mylėti Mariją Krikščionių Pagalbą.

Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!