Piligriminė kelionė į Turiną

. Naujienos | 0
Birželio 25 –  liepos 4 dienomis saleziečių bendradarbiai, Kauno salezietiško dvasingumo gimnazijos "Vyturys" mokytojai ir Kauno Palemono parapijos parapijiečiai lydimi s. Liucijos Grybaitės FMA ir Kauno Palemono parapijos klebono kun. Renaldo Šumbrauskio vyko į Turiną. Piligriminės kelionės tikslas buvo geriau pažinti Šv. kun. Jono Bosco asmenį ir salezietišką dvasingumą. Kelionės metu piligrimai aplankė Šv. kun. Jono Bosco gimtinę ir Valdoko, salezietiško dvasingumo ir veiklos lopšį. Šioje patirtyje Turine keliauninkus lydėjo broliai saleziečiai Bruno Ferrero SDB ir Giuglio SDB. Kelionės metu piligrimai taip pat aplankė Milano katedrą, Certosa di Pavia esantį kartūzų vienuolyną, Gardos ežerą, Adrijos jūrą, Veneciją, Veroną ir Paduvą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMA seserys inf.

Dienos centro vaikų atostogos prie jūros

. Naujienos | 0
Liepos 5 – 9 dienomis grupelė vaikų iš Palemono vaikų dienos centro ilsėjosi Karklėje. Juos lydėjo s. Irutė Dovydaitytė FMA ir s. Inga Rukaitė FMA. Poilsio metu vaikai džiaugėsi jūros teikiamais malonumai, žaidė įvairius žaidimus, bendravo, meldėsi.

FMA inf.

s. Linai Minelgaitei FMA buvo įteiktas Šiluvos Dievo Motinos medalis

. Naujienos | 0

2018 06 24 d. Kauno arkivyskupijoje buvo švenčiama arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmė. Iškilmingų šv. Mišių Kauno arkikatedroje bazilikoje metu, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, klierikui Stasiui Blinstrubiui buvo suteikti diakono šventimai. Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo ses. Liną Minelgaitę FMA. Apdovanojimas jai įteiktas už nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą, sielovadinę pagalbą Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje, rūpinimąsi vaikų parengimu Eucharistijos priėmimui ir ištikimybę Bažnyčiai.